• بخش دوم: ریشه های خود سرزنشی
 • بخش سوم: بررسی هیجان شرم
 • بخش چهارم: تکنیک های مقابله با خود سرزنشی
 • بخش پنجم: دومین تکنیک مقابله موثر با خود سرزنشی
 • بخش ششم: مزایا و معایب خود سرزنشگری
 • خش هفتم: خود نظارتی
 • بخش هشتم: تکنیک تفکیک لحن از محتوا
 • بخش نهم: تکنیک تفکیک لحن از محتوا - مثال
 • بخش دهم: تکنیک توجه به هیجان
 • بخش یازدهم: تکنیک توجه به هیجان - بخش دوم
 • بخش دوازدهم: تکنیک وکیل مدافع
 • بخش سیزدهم : پیشگیری از خود سرزنشی
 • بخش پانزدهم: شرم به عنوان یک هیجان
 • بخش شانزدهم: قسمت پایانی