_

بخش آموزش

بخش آموزش:

آموزشهای روانشناختی یکی دیگر از رسالتهایی است که بر عهده جامعه روانشناسی است. فراگیری اطلاعات عمومی روانشناختی به تمامی افراد کمک می دهد تا بتوانند زندگی را به شکلی موثر و با معنا تجربه کنند. آموزشهای ارائه شده در دپارتمان آموزش در دو حوزه کلی آموزهاش عمومی ( ویژه عموم مردم) و آموزشهای تخصصی( ویژه همکاران متخصص) ارائه می شود.

آموزش های عمومی شامل:

  • کارگاه های آموزشی در حوزه های رشد فردی، پیش از ازدواج، زوج، والدگری
  • نشست های نقد فیلم
  • سایکوتور
  • لایو های آموزشی پیج اینستاگرام

آموزشهای تخصصی شامل:ش

  • کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه های درمان فردی، پیش از ازدواج، زوج درمانی
  • دوره های سوپرویژنی بالینی و زوج درمانی
  • Case report
  • تمرین های عملی Roleplay